نسخه جدید لوکسژن URX با عنوان NEO معرفی شد
نسخه جدید لوکسژن URX با عنوان NEO معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133014/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%DA%98%D9%86-urx-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-neo-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی