نسخه جدید و فیس‌لیفت ریسپکت (凯翼轩度) بهمن موتور دیده شد؛ ریسپکت پرستیژ؟!
نسخه جدید و فیس‌لیفت ریسپکت (凯翼轩度) بهمن موتور دیده شد؛ ریسپکت پرستیژ؟! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/131680/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%E5%87%AF%E7%BF%BC%E8%BD%A9%E5%BA%A6-%D8%A8%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی