نسل بعدی سیتروئن C3 به کراس‌اوور کوچک با طراحی عجیب تبدیل می‌شود
نسل بعدی سیتروئن C3 به کراس‌اوور کوچک با طراحی عجیب تبدیل می‌شود – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130341/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%86-c3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی