نسل جدید بایک BJ40 معرفی شد، نسل قبلی هنوز در ایران عرضه نشد!
نسل جدید بایک BJ40 معرفی شد، نسل قبلی هنوز در ایران عرضه نشد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/148280/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-bj40-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی