نسل جدید فولکس واگن تیگوآن با پیشرانه‌های هیبریدی معرفی شد
نسل جدید فولکس واگن تیگوآن با پیشرانه‌های هیبریدی معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/149663/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی