نسل جدید گک ترامپچی GAC GS8 با پلاک گذر موقت در ایران دیده شد

نسل جدید گک ترامپچی GAC GS8 با پلاک گذر موقت در ایران دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136243/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%86%DB%8C-gac-gs8-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی