نسل جدید گک ترامپچی GS3، شاسی‌بلند جذابی با قیمت 600 میلیونی
نسل جدید گک ترامپچی GS3، شاسی‌بلند جذابی با قیمت 600 میلیونی – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137377/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%86%DB%8C-gs3%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی