نصب امکانات جدید بر روی دنا پلاس توربو اتوماتیک ایران خودرو قطعی شد
نصب امکانات جدید بر روی دنا پلاس توربو اتوماتیک ایران خودرو قطعی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131247/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی