نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه

رییس
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی
پرداخت
مطالبات قطعه سازان از طریق اوراق گام را یکی از بهترین روش های تامین نقدینگی
زنجیره تامین عنوان و بیان کرد:
اگر حجم اوراق گام افزایش پیدا کند و اعتبار سنجی آن در سیستم بانک مرکزی تسریع شود
خودروسازان از طریق فروش محصولات و تامین نقدینگی خود بازپرداخت های اوراق گام را انجام
می دهند و سیستم بانکی نیز تحت فشار قرار نخواهد گرفت.

شکورزاده همچنین طرح وزارت صمت مبنی بر ایجاد سامانه
تامین مالی زنجیره تامین را از دیگر روش های تسریع پرداخت مطالبات قطعه سازان
دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس خودروساز با دریافت منابع از سیستم بانکی آن را
بین تامین کنندگان خود توزیع می کند اما با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه چنین
طرح هایی در بازه زمانی مشخص قابلیت اجرا دارند. این در حالی است که برخی استان هنوز
آشنایی با اوراق گام ندارند و نیازمند آموزش در این زمینه هستند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657240/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87

سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار
خبرخودرو
اظهار داشت: بانک ها نقش تعیین کننده ای در تامین نقدینگی صنعت قطعه و
خودرو دارند اما تکالیف قانونی بانک ها برای تامین وام ازدواج و مسکن حجم زیادی از
منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده است.

به
گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با اشاره به
نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی قطعه سازان و همچنین افزایش تولید خودرو
در سال جاری عنوان کرد:
متاسفانه تکالیف قانونی بانک ها
برای تامین وام ازدواج و مسکن حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده و
مانع از هدایت آن به سوی تولید شده است.

وی با اشاره به نحوه همکاری بانک
ها با خودروسازان و قطعه سازان در سال جاری بیان کرد: حمایت مالی بانک ها از صنعت
قطعه و خودرو همچون سه سال اخیر است و بخشی از مطالبات قطعه سازان از طریق اعتبار
سنجی اوراق گام و از سوی سیستم بانکی پرداخت می شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی