نمایش توان خودکفایی و بومی سازی قطعات خودرو در نمایشگاه خودکفایی صنایع تولیدی کروز

نمایش توان خودکفایی و بومی سازی قطعات خودرو در نمایشگاه خودکفایی صنایع تولیدی کروز – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128394/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی