نمایندگی سایپا در بلاروس افتتاح شد؛ شاهین، ساینا S و کوییک اتوماتیک بزودی در روسیه








نمایندگی سایپا در بلاروس افتتاح شد؛ شاهین، ساینا S و کوییک اتوماتیک بزودی در روسیه – چرخان










































منبع: https://charkhan.com/148203/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%B4%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی