نمایندگی سایپا در روسیه با شاهین، کوییک و ساینا S افتتاح شد
نمایندگی سایپا در روسیه با شاهین، کوییک و ساینا S افتتاح شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148382/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی