نمونه‌های اولیه نسخه الکتریکی لاماری ایما یا FORTHING THUNDER در روسیه دیده شد
نمونه‌های اولیه نسخه الکتریکی لاماری ایما یا FORTHING THUNDER در روسیه دیده شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137075/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی