نمونه‌های اولیه ون بایک M7 PLUS و BAW M7 وارد ایران شدند
نمونه‌های اولیه ون بایک M7 PLUS و BAW M7 وارد ایران شدند – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139054/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-m7-plus-%D9%88-baw-m7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی