نمونه‌های اولیه پژو پارس جدید و فیس لیفت ایران خودرو دیده شد
نمونه‌های اولیه پژو پارس جدید و فیس لیفت ایران خودرو دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146297/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D9%84%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی