نمونه اولیه خودرو برقی یودو یونتو به ایران می‌آید
نمونه اولیه خودرو برقی یودو یونتو به ایران می‌آید – چرخان

منبع: https://charkhan.com/155948/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی