نمونه اولیه خودرو وارداتی دانگ فنگ فنگون E5 بزودی وارد ایران می‌شود؛ احتمالا با بهمن موتور؟!
نمونه اولیه خودرو وارداتی دانگ فنگ فنگون E5 بزودی وارد ایران می‌شود؛ احتمالا با بهمن موتور؟! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148082/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86-e5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی