نمونه اولیه ونوسیا BIG-V هم وارد ایران شد؛ 3 خودرو چینی-ژاپنی ونوسیا در راه بازار
نمونه اولیه ونوسیا BIG-V هم وارد ایران شد؛ 3 خودرو چینی-ژاپنی ونوسیا در راه بازار – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135137/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7-big-v-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی