نمونه نهایی هایما 7x ایران خودرو معرفی شد
نمونه نهایی هایما 7x ایران خودرو معرفی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/138211/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-7x-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی