نمونه های تولید آزمایشی سایپا شاهین اتوماتیک CVT دیده شد
نمونه های تولید آزمایشی سایپا شاهین اتوماتیک CVT دیده شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/143309/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی