نهمین آزمون سراسری سنجش مهارت نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کرمان موتور برگزار شد

در این آزمون 843 نفر از 110 نمایندگی خدمات پس از فروش در پست های کاری کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، کارشناس ارتباط با مشتری، برق کار، مکانیک، جلوبندی کار، امدادگر، پذیرشگر و انباردار حضور یافته اند.

نهمین آزمون مهارتی سراسری نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور به مدت 3 روز در مرکز آموزش این شرکت به اجرا در آمد.

به گزارش روابط عمومی کرمان موتور، در راستای ارزیابی و سنجش مهارت فنی پرسنل شاغل در نمایندگی ها و ارتقای روز افزون مهارت کارکنان با هدف افزایش حداکثری کیفیت خدمات، شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ، نهمین آزمون مهارتی سراسری نمایندگی های خدمات پس از فروش کرمان موتور را از 30 اردبیهشت ماه تا یک خرداد ماه 1403 در مرکز آموزش کرمان موتور برگزار کرد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، بازوی توزیع قطعات و ارائه خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور، ضمن پایش اثربخشی اقدامات آموزشی ارائه شده پیشین و انجام برنامه ریزی های مقتضی برای آموزش های آتی، در این آزمون نقاط قابل بهبود در فرآیند ارتقای کارکنان نمایندگی ها را فراهم می سازد.


منبع: https://charkhan.com/162171/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی