نگار خودرو و رونمایی از دو محصول جدید خود به نام های OBD Tools II و ECU PROG II
نگار خودرو و رونمایی از دو محصول جدید خود به نام های OBD Tools II و ECU PROG II – چرخانمنبع: https://charkhan.com/146014/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی