نگاهی به ظرفیت طراحی انواع پیشرانه‌های مدرن در گروه صنعتی ایران‌خودرو
نگاهی به ظرفیت طراحی انواع پیشرانه‌های مدرن در گروه صنعتی ایران‌خودرو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133347/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی