نگاهی به غرفه آرین دیزل در نمایشگاه صنعت حمل و نقل اصفهان
نگاهی به غرفه آرین دیزل در نمایشگاه صنعت حمل و نقل اصفهان – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147122/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی