نگاهی به غرفه زامیاد در نمایشگاه مشهد با کامیونت‌های باراد
نگاهی به غرفه زامیاد در نمایشگاه مشهد با کامیونت‌های باراد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148927/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی