نگاهی به غرفه کرمان موتور در نمایشگاه تحول با محصولات جدید + فیلم J6S
نگاهی به غرفه کرمان موتور در نمایشگاه تحول با محصولات جدید + فیلم J6S – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152929/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی