نیسان از کانسپت Hyper Urban رونمایی کرد
نیسان از کانسپت Hyper Urban رونمایی کرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/150633/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D8%AA-hyper-urban-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی