نیکا موتور از خودروهای روسی لادا در نمایشگاه اوراسیا رونمایی کرد
نیکا موتور از خودروهای روسی لادا در نمایشگاه اوراسیا رونمایی کرد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/153958/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی