هاچبک برقی جدید جک با قیمت 650 میلیون تومانی معرفی شد
هاچبک برقی جدید جک با قیمت 650 میلیون تومانی معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/144561/%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-650-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی