هایما 8S برای بازدید عمومی، به برخی از نمایندگی‌های ایران خودرو ارسال شد

هایما 8S برای بازدید عمومی، به برخی از نمایندگی‌های ایران خودرو ارسال شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133669/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-8s-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی