هدفگذاری عربستان برای تولید سالانه ۵۰۰۰۰۰ خودروی برقی تا سال ۲۰۳۰
هدفگذاری عربستان برای تولید سالانه ۵۰۰۰۰۰ خودروی برقی تا سال ۲۰۳۰ – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136234/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی