همکاری گسترده جیلی و رنو برای توسعه پیشرانه‌های هیبریدی جدید
همکاری گسترده جیلی و رنو برای توسعه پیشرانه‌های هیبریدی جدید – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131820/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی