هونگچی E-QM5 بی ام کارز (بهمن موتور) در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قرار گرفت + کاتالوگ
هونگچی E-QM5 بی ام کارز (بهمن موتور) در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قرار گرفت + کاتالوگ – چرخان


منبع: https://charkhan.com/153931/%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86%DB%8C-e-qm5-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی