واردات خودرو از اول مهر وارد مرحله اجرایی می‌شود


واردات خودرو از اول مهر وارد مرحله اجرایی می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127910/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی