واردات قطعات یدکی خودروهای جتا به ایران آغاز شد
واردات قطعات یدکی خودروهای جتا به ایران آغاز شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/141620/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی