وانت تاندر، جایگزین ارزان قیمت وانت پراید تنها با 180 میلیون!

وانت تاندر، جایگزین ارزان قیمت وانت پراید تنها با 180 میلیون! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129264/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی