وانت زامیاد پادرا پلاس در ونزوئلا دیده شد!
وانت زامیاد پادرا پلاس در ونزوئلا دیده شد! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/138429/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی