وانت کیا با پیشرانه‌های دیزلی و برقی در راه است
وانت کیا با پیشرانه‌های دیزلی و برقی در راه است – چرخان

منبع: https://charkhan.com/151041/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی