واکنش سخنگوی کارگروه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی به اقدام غیر حرفه ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
واکنش سخنگوی کارگروه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی به اقدام غیر حرفه ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143583/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی