واگذاری ۳۰۰۰ وانت و ون باری بهمن موتور به مددجویان کمیته امداد
واگذاری ۳۰۰۰ وانت و ون باری بهمن موتور به مددجویان کمیته امداد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/136863/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی