وزارت صنعت واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع کرد
وزارت صنعت واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع کرد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132224/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی