وزیر صمت از سوبا ام4 هیبرید (SUBA M4 HEV) فردا موتورز رونمایی کرد
وزیر صمت از سوبا ام4 هیبرید (SUBA M4 HEV) فردا موتورز رونمایی کرد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147530/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%854-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-suba-m4-hev-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی