وزیر صمت: قطعه سازان می‌توانند صنعت کشور را به جهان بشناسند

وزیر صمت: قطعه سازان می‌توانند صنعت کشور را به جهان بشناسند – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127677/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی