وقتی نسخه اماراتی دانگ‌فنگ ای3 (DMV 300)، افتخار کل صنعت امارات می‌شود + ویدئو
وقتی نسخه اماراتی دانگ‌فنگ ای3 (DMV 300)، افتخار کل صنعت امارات می‌شود + ویدئو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130538/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C3-dmv-300%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی