ولوو می‌خواهد تا اوایل سال 2024 تولید خودروهای دیزلی را متوقف کند
ولوو می‌خواهد تا اوایل سال 2024 تولید خودروهای دیزلی را متوقف کند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/149831/%D9%88%D9%84%D9%88%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2024-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی