ون جدید و گازسوز پلتفرم Z1V1 زامیاد با طراحی عجیبی دیده شد!

ون جدید و گازسوز پلتفرم Z1V1 زامیاد با طراحی عجیبی دیده شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135560/%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-z1v1-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی