پیکاپ تمام الکتریکی جیلی با برند جدید رادار معرفی شد

پیکاپ تمام الکتریکی جیلی با برند جدید رادار معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/125479/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی