پیکاپ جدید BAW کالری، جایگزینی برای وانت مزدا با قیمت زیر 300 میلیون!
پیکاپ جدید BAW کالری، جایگزینی برای وانت مزدا با قیمت زیر 300 میلیون! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131730/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-baw-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی