پیکاپ چانگان هانتر پلاس به صورت رسمی در برنامه سایپا و زامیاد قرار گرفت
پیکاپ چانگان هانتر پلاس به صورت رسمی در برنامه سایپا و زامیاد قرار گرفت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/158005/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی