پیکاپ کینگ لینگ تاگا H پادران موتور به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست
پیکاپ کینگ لینگ تاگا H پادران موتور به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست – چرخان


منبع: https://charkhan.com/152079/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%A7-h-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی